Irish

Ord an Aifrinn

This translation of the Order of Mass is copyright, the Hierarchy of Ireland ©1969
Tб an tйacs seo Cуipcheart, Cliarlathas na hЙireann ©1969

The "secret" prayers of the priest are not included in this text
Nнl rъn fhocail an tsagairt le fбil san tйacs seo.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Deasghnбtha Tosaigh

An Beannъ

Sagart: + In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh.
Pobal: Amen.

S. Go raibh an Tiarna libh. (Easpag: Sнochбin libh).
P. Agus leat fйin.

nу:
Grбsta бr dTiarna Нosa Crнost agus grб Dй agus cumann an Spioraid Naoimh libh go lйir.
Agus leat fйin.

nу:
Grбsta libh agus sнochбin у Dhia бr nAthair agus уnбr dTiarna Нosa Crнost.
Moladh do Dhia, Athair бr dTiarna Нosa Crнost.
nу:
Agus leat fйin.

An Fhaoistin

S. A bhrбithre, tugaimis бr bpeacaн chun cuimhne chun go mb'fhiъ sinn an tAifreann a cheiliъradh.

Rogha 1

Chuile: Admhaнm do Dhia uilechumhachtach agus daoibhse, a bhrбithre,
gur pheacaigh mй go trom
le smaoineamh agus le briathar,
le gnнomh agus le faillн,
trн mo choir fйin, trн mo choir fйin.
trн mo mhуrchoir fйin.
Ar an бbhar sin,
impнm ar NaomhMhuire sнorУgh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhrбithre,
guн ar mo shon chun an Tiarna Dia.

Rogha 2

S. Dйan trуcaire orainn, a Thiarna.
P. Toisc gur pheacaнomar i do choinne.

S. Taispeбin dъinn, a Thiarna, do thrуcaire.
P. Agus tabhair dъinn do shlбnъ.

Rogha 3

S. A Thiarna, dйan trуcaire, уs tъ a cuireadh chugainn chun lucht an chroнbhrъ a leigheas.
P. A Thiarna, dйan trуcaire

S. A Chrнost, dйan trуcaire, уs tъ a thбinig chun na peacaigh a thabhair chun aithrн.
P. A Chrнost, dйan trуcaire

S. A Thiarna, dйan trуcaire, уs tъ atб i do shuн ar dheaslбimh an Athar chun idirghuн a dhйanamh ar бr son.
P. A Thiarna, dйan trуcaire

S. Go ndйana Dia uilechumhachtach trуcaire orainn,
go maithe sй бr bpeacaн dъinn,
agus go dtreoraн sй chun na beatha sнoraн sinn.
P. Amen.

Kyrie Eleison
Fбgtar an gnбth-Kyrie Eleison ar lбr nuair a ъsбidtear an trнъ rogha (thuas) den fhaoistin.

S. A Thiarna, dйan trуcaire
P. A Thiarna, dйan trуcaire
S. A Chrнost, dйan trуcaire
P. A Chrнost, dйan trуcaire
S. A Thiarna, dйan trуcaire
P. A Thiarna, dйan trуcaire

An Ghlуir

S. Glуir do Dhia sna harda,
Chuile: agus ar talamh sнochaбin do lucht a phбrte.
Molaimid thъ.
Mуraimid thъ.
Adhraimid thъ.
Tugaimid glуir duit.
Gabhaimid buнochas leat as ucht do mhуrghlуire.
A Thiarna Dia, a rн na bhflaitheas,
a Dhia a Athair uilechumhachtaigh.
A Thiarna, a AonMhic, A Нosa Crнost.
A Thiarna Dia, a Uain Dй, Mac an Athar.
Tusa a thуgann peacaн an domhain,
dйan trуcaire orainn.
Tusa a thуgann peacaн an domhain,
glac lenбr nguн.
Tusa atб i do shuн ar dheis an Athar,
dйan trуcaire orainn.
Уir is tъ amhбin is naofa.
Is tъ amhбin is Tiarna.
Is tъ amhбin is rу-ard, a Нosa Crнost,
mar aon leis an Spiorad Naomh
i nglуir Dй an tAthair. Amen.

An Urnaн
S. Guнmis...

P. Amen.

Liotъirge an Bhriathair

Ag deireach na lйachta:
Lйiritheoir. Sin й Briathar Dй.
P. Buнochas le Dia.

Ag an Soiscйil:
S. Go raibh an Tiarna libh.
P. Agus leat fйin.
S. Sliocht as an Soiscйil (nу: Tъs an tSoiscйil) naofa de rйir N.
P. Glуir duit, a Thiarna.

Ag deireadh an tSoiscйil:
S. Sin й Briathar Dй.
P. Moladh duit, a Chrнost.

Ansin tugtar an aitheasc

An Chrй
S. Creidim in aon Dia amhбin,
Chuile: an tAthair uilechumhachtach,
a rinne neamh agus talamh
agus an uile nн sofheicthe agus dofheicthe.
Agus in aon Tiarna amhбin,
Нosa Crнost, AonMhac Dй,
an tй a rugadh уn Athair
sula raibh aon saol ann,
Dia у Dhia, solas у sholas,
fнorDhia у fhнorDhia;
an tй a gineadh agus nach ndearnadh,
agus atб d'aon substaint
leis an Athair;
is trнd a rinneadh an uile nн.
Ar бr son-na an cine daonna,
agus ar son бr slбnaithe,
thuirling sй у neamh.

(Cromtar an ceann i rith na dtrн lнne seo a leanas.)
Ionchollaнodh le cumhacht an Spioraid Naoimh й
i mbroinn na Maighdine Muire
agus ghlac sй nбdъr daonna.
Cйasadh ar an gcrois й freisin ar бr son;
d'fhulaing sй pбis faoi Phontius Pнolбit
agus adhlacadh й.
D'aisйirigh an treas lб
de rйir na scrioptъr;
chuaigh suas ar neamh;
tб ina a shuн ar dheis an Athar.
Tiocfaigh sй an athuair faoi ghlуir
le breighiъnas a thabhairt
ar bheo agus ar mhairbh,
agus nн bheidh deireadh lena rнocht.
Creidim sa Spiorad Naomh,
Tiarna agus bronntуir na beatha,
an tй a ghluaiseann уn Athair
agus уn Mac.
Tugtar dу adhradh agus glуir
mar aon leis an Athair agus leis an Mac:
ba й a labhair trн na fбithe.
Creidim san aon Eaglais
naofa, chaitliceach, aspalda.
Admhaнm an t-aon bhaisteadh amhбin
chun maithiъnas na bpeacaн.
Agus tбim ag sъil le haisйirн na marbh
agus le beatha an tsaoil atб le teacht.
Amen.
Guн an Phobail

Lйiritheoir nу Cantar: A Thiarna, йist linn.
P. A Thiarna, bн ceansa agus йist linn.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Liotъirge na hEocairiste

Ullmhъ na bronntanas
S. Is beannaithe thъ, a Thiarna, a Dhia na cruinne
mar gur bhronn tъ orainn an t-arбn seo
a ofrбlaimid duit.
An talamh agus saothar an duine
a thugann й mar thoradh
agus dйanfar de arбn na beatha dъinn.
P. Moladh go deo le Dia.

S. Is beannaithe thъ, a Thiarna, a Dhia na cruinne
mar gur bhronn tъ orainn an fнon seo
a ofrбlaimid duit.
An fhнniъin agus saothar an duine
a thugann й mar thoradh
agus dйanfar de deoch spioadбlta dъinn.
P. Moladh go deo le Dia.

Orate Fratres
S. Guнgн, a bhrбithre, go nglaca Dia an tAthair uilechumhachtach leis an нobairt seo uaimse agus uaibhse.
P. Go nglaca an Tiarna
leis an нobairt seo у do lбmha
chun onуra agus glуire a ainm,
agus chun sochair dъinne
agus dб NaomhEaglais uile.

Can nу deir an sagart Urnaн os cionn na nOfrбlach
P. Amen.

An Phaidir Eocairisteach

Ъsбideann an sagart aon de na bPaidreacha Eocairisteacha:

An Chйad Phaidir

S. Go raibh an Tiarna libh.
P. Agus leat fйin.
S. Tуgaigн bhur gcroнthe in airde.
P. Tб siad tуgtha in airde chun an Tiarna againn.
S. Gabhaimis buнochas leis an Tiarna Dia.
P. Is ceart agus is cуir sin.

Leanann an sagart ar aghaidh leis an bPreafбid
Crнochnaнonn an Phreafбid leis an Sanctus:

Chuile: Is naofa, naofa, naofa thъ,
a Thiarna Dia na slua,
Tб neamh agus talamh lбn de do ghlуir.
Hуsanna sna harda.
Is beannaithe an tй atб ag teacht
in ainm an Tiarna.
Hуsanna sna harda.

C.    A Thiarna Dia, is naofa thu go firinneach; is tu tobar na naofachta go leir. Naomhaigh, mar sin, impimid ort, na bronntanais seo ie drucht do Spioraid, chun go ndeanfai diobh inar gcomhair Corp agus + Fuil ar dTiarna, losa Criost. D'fhulaing se an phais da dheoin fein: agus nuair a bhi se a thabhairt suas chun a cheasta, thog se an t-aran, ghabh se buiochas leat, bhris an t-aran, thug da dheisceabail e, a ra:

GLACAIGI AGUS ITHIGI UILE E SEO:
OIR IS E SEO MO CHORP A THABHARFAR AR BHUR SON.

Ar an gcaoi cheanna, tar eis an tsuipeir, thog se an chailis, ghabh se buiochas leat aris, agus thug da dheisceabail i, a ra:

GLACAIGI AGUS OLAIGI UILE AISTI SEO: OIR IS I SEO CAILIS MO CHUID FOLA,
FUIL AN NUATHIOMNA SHIORAI DOIRTFEAR I AR BHUR SON AGUS AR SON AN CHINE DHAONNA CHUN MAITHlUNAS NA bPEACAI, DEANAIGI E SEO I gCUIMHNE ORMSA.

S. Fуgraнmis rъndiamhair an chreidimh.

Chuile:
A Нosa, fuair tъ bбs ar бr son;
d'йirigh tъ у na mairbh;
tiocfaidh tъ arнs.

nу:
Tбimid ag fуgairt do bhбis, a Thiarna Нosa,
agus ag comуradh d'aisйirн
nу go dtaga tъ.

nу:
Gach uair a ithimid an t-arбn seo
agus a уlaimid an chailнs seo,
fуgraнmid do bhбs, a Thiarna Нosa,
nу go dtaga tъ.

nу:
Is iad do bhбs agus d'aisйirн a shaor sinn, a Thiarna
Is tъ Slбnaitheoir an domhain.

nу:
Mo Thiarna agus mo Dhia.

C.     Da reir sin, a Thiarna Dia, ag cuimhneamh duinn ar bhas agus ar aiseiri Chriost, ofrailimid duit aran na beatha agus cailis an tslanaithe, agus gabhaimid buiochas leat toisc gurbh fhiu leat sinn a bheith inar seasamh i do lathair ag fonamh duit.
Iarraimid go humhal ort go n-aontofai ie cheile, le cumhacht an Spioraid Naoimh, sinne ata pairteach i gCorp agus i bhFuil Chriost.
Tabhair chun cuimhne, a Thiarna Dia, d'eaglais ar fud an domhain, neartaigh sa charthanacht i, i gcuideachta lenar bPapa A., agus lenar nEaspag A. agus leis an gcleir uile.
Cuimhnigh freisin ar ar muintir fein a fuair bas agus iad ag suil ie haiseiri glormhar. Cuimhnigh orthu siud uile ata imithe ar shli na firinne, agus failtigh rompu isteach i solas do ghloire.
Dean trocaire orainn uile, impimid ort, ionas go mb'fhiu sinn a bheith pairteach sa bheatha shiorai chun tu a mholadh agus a ghloiriu i gcuideachta na Maighdine Muire, Mathair De, na Naomh-Aspal agus na naomh uile a rinne do thoilse riamh anall. Tri do Mhac losa Criost.
Is trнd, agus leis, agus ann
a thugtar gach onуir agus glуir duitse,
a Dhia an tAthair uilechumhachtach,
mar aon leis an Spioraid Naomh,
trн shaol na saol.
P. Amen.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Deasghnбtha na Comaoineach

Chuile: Бr nAthair atб ar neamh,
go naofar d'ainm,
go dtaga do rнocht,
go ndйantar do thoil ar an talamh
mar a nнthear ar neamh.
Бr n-бran laethъil tabhair dъinn inniu,
agus maith duinn ar bhfiacha,
mar a mhaithimidne dбr bhfйichiъna fйin,
agus na lig sinn i gcathъ,
ach saor sinn у olc.

S. Saor sinn у gach olc, impнmid ort, a Thiarna.
Tabhair dъinn sнochбin lenбr linn,
ionas go mbeimid, le cabhair do thrуcaire,
saor уn bpeaca i gcуnaн
agus slбn уn uile bhuairt
agus sinn ag s&uacuite;il go lъchбireach
le teacht бr Slбnaitheora, Нosa Crнost.

P. Уir is leatsa an rнocht
agus an chumhacht agus an ghlуir
trн shaol no saol.

S. A Thiarna Нosa Crнost, a dъirt le d'Aspail:
Fбgaim sнochбin agaibh,
bheirim daoibh mo shнochбin:
nб fйach ar бr bpeacaн-ne
ach ar chreideamh d'Eaglaise.
Tabhair sнochбin di agus aontaigh н ina chйile
faoi mar is toil leat fйin.
Tusa a mhaireann agus a rialaнonn
trн shaol na saol.
P. Amen.

S. Sнochбin an Tiarna libh i gcуnaн.
P. Agus leat fйin.

Tig leis an sagart cuireadh a thabhairt don bpobal sнne sнochбn a dhйanamh:
S. Cuirigн in iъl dб chйile go bhfuil sнochбin eadraibh.

Agnus Dei
P. A Uain Dй, a thуgann peacaн an domhain,
dй trуcaire orainn.
A Uain Dй, a thуgann peacaн an domhain,
dй trуcaire orainn.
A Uain Dй, a thуgann peacaн an domhain,
tabhair dъinn sнochбin.

S. Seo й Uan Dй, seo й an tй a thуgann peacaн an domhain.
Is mйanar dуibh siъd a ghlaoitear chun sйire an Uain.
Chuile: A Thiarna, nн fiъ mй go dtiocfб faoi mo dhнon,
ach abairse an focal
agus leigheasfar m'anam.

Tosaнtear amhrбn na Comaoine i rith Comaoine an tsagairt

S. Corp Chrнost.
Duine: Amen.

Iargomaoineach
S. Guнmis...
P. Amen.

Lйitear na fуgraithe ansin.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Na Deasghnбtha Deiridh

S. Go raibh an Tiarna libh.
P. Agus leat fйin.

S. Go mbeannaн Dia uilechumhachtach sibh,
+ Athair, Mac agus Spiorad Naomh.
P. Amen

S. Tб an tAifreann thart. Imнgн faoi shнochбin.
nу:
S. Go dtй sibh slбn faoi shнochбin chun grб agus seirbhнs a thabhairt don Tiarna.
nу:
S. Imнgн faoi shнochбin chun grб agus seirbhнs a thabhairt don Tiarna.

P. Buнochas le Dia.

Используются технологии uCoz