Norwegian

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

INNLEDENDE RITER

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet
og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.

Og med din ånd.

La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige handling.

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige jomfru Maria,
alle engler og hellige
og dere alle:
be for meg til Herren, vår Gud.

Den allmektige Gud miskunne seg over oss,
tilgi våre synder
og føre oss til det evige liv.

Amen.

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

Ære være Gud i det høyeste....

og fred på jorden for mennesker av god vilje.
Vi priser deg,
vi velsigner deg,
vi tilber deg,
vi forherliger deg,
vi takker deg for din store herlighet,
Herre, vår Gud, Himlenes konge,
Gud, allmektige Fader.
Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus,
Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn,
du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.
Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn.
Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss.
For du alene er hellig, du alene er Herren,
du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus,
med Den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet.
Amen.

Kirkebønn

La oss be.
...

Amen.

ORDETS LITURGI

Første lesning

...
Slik lyder Herrens ord.

Gud være lovet.

Gradualsalme

Annen lesning

...
Slik lyder Herrens ord.

Gud være lovet.

Evangelium

Herren være med dere.

Og med din ånd.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten (Matteus/Markus/Lukas/Johannes).

Ære være deg, Herre.

...
Slik lyder Herrens ord.

Lovet være du, Kristus.

Preken

Jeg tror på én Gud...

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
ally synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria,
og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,
fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Forbønner

NATTVERDENS LITURGI

Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud.
Av din rikdom har vi mottatt det brød
som vi bærer frem for deg,
en frukt av jorden og av menneskers arbeid,
som for oss blir livets brød.

Velsignet være Gud i evighet.

La oss ved vannets og vinens mysterium
få del i hans guddom
som har villet dele vår menneskenatur.

Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud.
Av din rikdom har vi mottatt den vin
som vi bærer frem for deg,
en frukt av vintreet og av menneskers arbeid,
som for oss blir frelsens kalk.

Velsignet være Gud i evighet.

...

La oss be til Gud, den allmektige,
at han vil motta sin Kirkes offer av våre hender.

Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens frelse.

Bønn over offergavene

...

Amen.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

DEN EUKARISTISKE BØNN

Herren være med dere.

Og med din ånd.

Løft deres hjerter.

Vi løfter våre hjerter til Herren.

La oss takke Herren, vår Gud.

Det er verdig og rett.

Prefasjon (varierende)

I sannhet, det er verdig og rett, ...

Hellig, hellig, hellig, er Herren, hærskarenes Gud.
Himlene og jorden er fulle av din herlighet.
Hosanna i det høye!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Hosanna i det høye!

(Her kommer én av fire mulige eukaristiske bønner, med forvandlingen. Umiddelbart etter forvandlingen:)

Troens mysterium.

Din død forkynner vi, Herre,
og din oppstandelse lovpriser vi,
inntil du kommer.

(Den eukaristiske bønn fortsetter, og avsluttes slik:)

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.

Amen.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

KOMMUNIONSRITUS

Fader vår

På Herrens bud
og veiledet av hans hellige ord
våger vi å si:

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Fri oss, Herre, fra alt ondt,
og gi oss nådig fred i våre dager,
så vi med din barmhjertighets hjelp
alltid må være fri fra synd
og trygget mot all trengsel,
mens vi lever i det salige håp
og venter vår Frelser Jesu Kristi komme.

For riket er ditt,
og makten og æren
i evighet.

Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler:
"Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere,"
se ikke på våre synder,
men på din Kirkes tro,
og gi den etter din vilje
fred og enhet,
du som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Herrens fred være alltid med dere.

Og med din ånd.

Hils hverandre med fredens tegn.

Måtte denne forening av vår Herres Jesu Kristi legeme og blod føre oss til det evige liv.

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.

Kommunion

Se Guds lam,
se ham som tar bort verdens synder.
Salige er de som er kalt til Lammets bord.

Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak,
men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet.

Kristi legeme.

Amen.

Kommunionsvers

Slutningsbønn

La oss be.
...

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

AVSLUTTENDE RITUS

Herren være med dere.

Og med din ånd.

Den allmektige Gud,
Faderen og Sønnen +
og Den Hellige Ånd,
velsigne dere alle.
Messen er til ende. Gå med fred.

Gud være lovet.

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz