Slovenian

RED SVETE MAЉE

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

ZAИETNI OBRED

VSTOPNI SPEV

V imenu Oиeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Milost naљega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Oиeta in obиestvo Svetega Duha z vami vsemi.
ln s tvojim duhom.

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obћalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.
Vsemogoиnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem greљil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Ћal mi je, zelo mi je ћal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeљkega Oиeta.

Usmili se nas, vsemogoиni Bog, odpusti nam naљe grehe in nas privedi v veиno ћivljenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

SLAVA
Slava Bogu na viљavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveliиujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeљki Kralj, Bog Oиe vsemogoиni.

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog Jagnje Boћje, Sin Oиetov.
Ti odjemljeљ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemljeљ grehe sveta, sprejmi naљo proљnjo.
Ti sediљ na desnici Oиetovi, usmili se nas.

Zakaj edino ti si Sveti,
edino ti Gospod, edino ti Najviљji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Oиeta.
Amen.

GLAVNA PROЉNJA


BESEDNO BOGOSLUЋJE


PRVO BERILO
PSALM Z ODPEVOM
DRUGO BERILO
ALELUJA

EVANGELIJ


Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Iz svetega evangelija po...
Slava tebi, Gospod.

To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.

HOMILIJA


VERA

Verujem v enega Boga,
Oиeta vsemogoиnega, stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina boћjega;
ki je iz Oиeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luи od luиi,
pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Oиetom,
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi naљega zveliиanja
priљel iz nebes.

In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device
in postat иlovek.
Bil je tudi kriћan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel
in bil v grob poloћen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po priиevanju Pisma.
In je љel v nebesa, sedi na desnici Oиetovi.
In bo spet priљel v slavi sodit ћive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oћivlja;
ki izhaja iz Oиeta in Sina;
ki ga z Oиetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.

In v eno, sveto, katoliљko in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuљиanje grehov.
In priиakujem vstajenja mrtvih
in ћivljenja v prihodnjem veku. Amen

PROЉNJE ZA VSE POTREBE

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

EVHARISTIИNO BOGOSULЋJE

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinaљamo: sad zemlje in dela иloveљkih rok, naj nam postane kruh ћivljenja.
Bogu иast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinaљamo: sad trte in dela иloveљkih rok, naj nam postane duhovna pijaиa.
Bogu иast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogoиni Oиe, sprejme mojo in vaљo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in иast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

PROЉNJA NAD DAROVI

Amen.

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kviљku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, naљemu Bogu.
Spodobi se in praviиno je.

DRUGA EVHARISTIИNA MOLITEV


Res se spodobi in je praviиno,
primerno in zveliиavno,
da se tebi, sveti Oиe,
vedno in povsod zahvaljujemo
po tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu,
tvoji Besedi, po kateri si vse ustvaril.

Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odreљil.
Postal je иlovek po Svetom Duhu
in se rodil iz Device Marije.
Da bi spolnil tvojo voljo
in ti pridobil sveto ljudstvo,
je v trpljenju razpel roke na kriћu,
premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje.

Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli
in vsemi svetniki
in zdruћeni z njimi kliиemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na viљavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na viљavah.

Resniиno si svet, Gospod, naљ Bog,
vir vse svetosti.
Zato posveti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
naљega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je љel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim uиencem in rekel:

VZEMITE IN JEJTE OD TEGA VSI,
TO JE MOJE TELO, KI SE DAJE ZA VAS.

Prav tako je po veиerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim uиencem in rekel:

VZEMITE IN PIJTE IZ NJEGA VSI,
TO JE KELIH MOJE KRVI NOVE IN VEИNE ZAVEZE,
KI SE ZA VAS IN ZA VSE PRELIVA
V ODPUЉИANJE GREHOV.
TO DELAJTE V MOJ SPOMIN.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo Gospod,
in tvoje vstajenje slavimo,
dokler ne prideљ v slavi.

Sveti Oиe,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Zato ti darujemo kruh ћivljenja in kelih zveliиanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti sluћiti.

Poniћno te prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
zdruћi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razљirjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z naљim papeћem I.,
naљim љkofom I.,
in vsemi, ki sluћijo oltarju.

Spomni se tudi naљih bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh Ijudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj gledati svoje obliиje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v veиnem ћivljenju skupaj
z boћjo materjo Devico Marijo,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so ћiveli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogoиnemu Bogu Oиetu,
v obиestvu Svetega Duha
vsa иast in slava na vse veke vekov.
Amen.

TRETJA EVHARISTIИNA MOLITEV


Vsemogoиni Bog,
resniиno si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
naљem Gospodu Jezusu Kristusu,
z moиjo Svetega Duha vse oћivljaљ in posveиujeљ.
V vseh иasih zbiraљ svoje ljudstvo,
da od sonиnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje иisto daritev.

Zato te poniћno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiљ te darove,
ki ti jih prinaљamo.
Naj postanejo teto + in kri tvojega Sina,
naљega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naroиil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noи, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te poиastil,
ga razlomil,
dal svojim uиencem in rekel:

VZEMITE IN JEJTE OD TEGA VSI.
TO JE MOJE TELO, KI SE DAJE ZA VAS.

Prav tako je po veиerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te poиastil,
ga dal svojim uиencem in rekel:

VZEMITE IN PIJTE IZ NJEGA VSI.
TO JE KELIH MOJE KRVI NOVE IN VEИNE ZAVEZE,
KI SE ZA VAS IN ZA VSE PRELIVA
V ODPUЉИANJE GREHOV.
TO DELAJTE V MOJ SPOMIN.

Skrivnost vere.
Kadar uћivamo ta kruh in pijemo iz keliha,
oznanjamo tvojo smrt Gospod,
dokler ne prideљ v slavi.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveliиavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega иudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi priиakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to ћivo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za veиno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediљиino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaћeno Devico,
boћjo materjo Marijo,
s svetimi apostoli in slavnimi muиenci
(s svetim I...) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priproљnjo.

Prosimo, Gospod, naљ Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveliиanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega sluћabnika naљega papeћa I.,
naљega љkofa I., ves љkofovski zbor,
vse duhovnike, druge sluћabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.
Posluљaj, dobri Oиe,
proљnje te druћine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naљe rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti loиili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi veиno uћivali tvojo slavo
po naљem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliљ svetu vse dobrine.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi vsemogoиnemu Boga Oиetu,
v obиestvu Svetega Duha
vsa иast in slava na vse veke vekov.
Amen.


Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

OBHAJILNI OBRED

Naљ Odreљenik nam naroиa in boћji nauk nas uиi,
da smemo takole moliti:

OИE NAЉ

Oиe naљ ki si v nebesih,
posveиeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naљ vsakdanji kruh
in odpusti nam naљe dolge,
kakor tudi mi odpuљиamo svojim dolћnikom,
in ne vpetji nas v skuљnjavo,
temveи reљi nas hudega.

Reљi nas vsega hudega, vsemogoиni Oиe,
podari nam mir v naљih dneh.
Usmiljeno pomagaj da bomo vedno ћiveli brez greha,
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaћenega upanja priиakujemo
prihod naљega Odreљenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel:
Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naљe grehe, ampak na vero svoje Cerkve.
Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti,
da se izpolni tvoja volja,
ki ћiviљ in kraljujeљ vekomaj.
Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.

JAGNJE BOЋJE

Jagnje boћje, ki odjemljeљ grehe sveta,
usmili se nas.

Jagnje boћje, ki odjemljeљ grehe sveta,
usmili se nas.

Jagnje boћje, ki odjemljeљ grehe sveta,
podari nam mir.

Glejte, to je Jagnje boћje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideљ k meni,
ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duљa.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Kristusovo telo.
Amen.

PROЉNJA PO OBHAJILU

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

SKLEPNI OBRED

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogoиni Bog,
Oиe in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.

Используются технологии uCoz