Tagalog

Ang bagong ordinario ng Santa Misa

Unang bahagi ng Santa Misa

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Pambungad na awit

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amйn.

Ang biyayа ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyуs at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyуng lahбt.

At sumaiyу rin.

Mga kapatнd, pagsisнhan ang ating mga kasalбnan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banбl na misteryo.

Akу'y nagkukumpisбl sa Diyуs na makapбngyarнhan at sa inyo,
mga kapatid, sapagkб't lubhв akуng nagkasalа sa нsip, sa wikа at sa gawв, at sa aking pagkukъlang:
dahil sa aking salа, sa aking salа, sa aking pinakamalakнng salа.
Kayб isinasamo ko kay Santa Marнang laging Birhen, sa lahбt ng mgб anghel at mgб santo, at sa inyу mgб kapatнd, na akу'y ipanalangin sa ating Panginoуng Diyуs.

Kaawaan tayo ng makapбngyarнhang Diyуs, patawarin ang ating mgб kasalбnan at patnubбyan tayo sa bъhay na walбng hanggбn.

Kyrie

Panginoуn, maawa ka.

Panginoуn, maawa ka.

Kristo, maawa ka.

Kristo, maawa ka.

Panginoуn, maawa ka.

Panginoуn, maawa ka.

Gloria

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan,
at sa lupa'y kapayapaan
sa mgб taong may mabuting kaloуban.
Pinupuri ka namin. Dinбrangбl ka namin.
Sinбsambб ka namin. Nilъluwalhбti ka namin.
Pinasбsalamбtan ka namin dahil sa dakila mong kaluwбlhatнan.
Panginoуng Diyуs, hari ng langit,
Diyos Amang makapangyarнhan sa lahбt.
Panginoуng Hesukrнsto, Bugtong na Anбk.
Panginoуng Diyуs, Kordйro ng Diyуs, Anбk ng Amб.
Ikaw na nag-aalis ng mgб kasalanan ng sбnlibutбn,
maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mgб kasalanan ng sбnlibutбn,
tanggapнn mo ang aming kahilingan.
Ikбw na nalъluklok sa kanan ng Amб, maawa ka sa amin.
Sapagkб't ikбw lamang ang banбl.
Ikбw lamang ang Panginoуn.
Ikбw lamang, o Hesukrнsto, ang kataбstaбsan,
kasama ng Espiritu Santo sa kalъwalhatнan ng Diyуs Amб.
Amйn.

Pambungad na panalangin

Liturhiya ng salita ng Diyos

Unang Basahin

Salmo Responsoriyo

Ikalawang Basahin

Aleluya

Ebangheliyo

Sumainyу ang Panginoуn.

At sumaiyу rin.

Pabasa sa Banбl na Ebanghйlyo ayon Kay ....

Luwalhati sa iyу, Panginoуn.

Itу ang mgб salitв ng Diyуs.

Purihin ka, O Kristo.

Homiliya

Credo/Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos,
Amang makapangyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa,
ng lahat ng nakikita at di nakikita.
At sa iisang Panginoong Hesukristo
Bugtong na Anak ng Diyos.
Nagmumula sa Ama
bago pa nagsimula ang panahon.
Diyos buhat sa Diyos,
liwanag buhat sa liwanag,
Diyos na totoo
buhat sa Diyos na totoo.
Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama:
na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat.
Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan
ay nanaog buhat sa langit.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo
kay Mariang Birhen at naging tao.
Ipinako sa krus dahil sa atin,
nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato,
namatay at inilibing.
At muling nabuhay sa ikatlong araw,
ayon sa Kasulatan.
Umakyat sa langit:
naluluklok sa kanan ng Ama.
At pariritong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay:
na ang kaharian niya'y walang hanggan.
Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo,
Panginoon at nagbibigay buhay:
na nanggagaling sa Ama at sa Anak:
na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak:
na nagsalita sa pamamagitan ng mga Propeta.
Sumasampalataya ako sa iisang Iglesyang banal,
katolika at apostolika.
At sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
At hinihintay ko ang muling pagkabuhay
ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan.
Amen.

Panalangin ng Bayan

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Liturhiya ng Eukaristiya

Purнhin ka, O Panginoуng Diyуs ng lahбt ng kinapбl,
sapagkб't sa iyуng kabutнhan
ay tinanggбp namin ang tinбpay na iniaбlay sa iyу,
na galing sa lupа at pinбgpagъran ng tбo,
upang magнng tinбpay na magdudulot sa amin
ng bъhay na walбng hanggбn.

Purihin at ipagdangбl ang Diyуs magpakailan man.

Purнhin ka, O Panginoуng Diyуs ng lahat ng kinapбl,
sapagkб't sa iyуng kabutнhan
ay tinanggбp namin ang alak na iniaalay sa iyу,
na galing sa punong-ubas at pinбgpagъran ng tao,
upang maging inumin ng aming kaluluwa.

Purihin at ipagdangбl ang Diyуs magpakailan man.

Manalбngin kayу, mgб kapatнd,
upang itуng ating sakripisiyo
ay magнng kalugъd-lugуd sa Diyуs Amбng makapбngyarнhan.

Tбnggapнn nawв ng Panginoуn
itуng sakripisiyo sa iyуng mga kamбy
sa kapurihбn niya at karangбlan,
sa ating ikagбgalнng at ng buу niyang Iglйsyang banбl.

Panalangin sa mga Handog

Panalanging Eukaristiko

Sumainyo ang Panginoon.

At sumaiyo rin.

Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

Itinaas na namin sa Panginoon.

Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos.

Marapat at matuwid.

...

Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan.
Napupuno ang lбngit at lupа ng kaluwalhatian mo.
Osбna sa kaitaasan.
Pinagpalа ang naparirнto sa ngalan ng Panginoon.
Osбna sa kaitaasan.

...
Ipagdangбl nбtin ang sakramento ng ating pananбmpalatбya.

Si Kristo'y namatay,
si Kristo'y nabuhay
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.

...

Amйn.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Ang pagbibigay ng Komunyon

Sa tagubнlin ng mgб nakagagalнng na utos at turт ng mabathбlang aral, buong pag-ibig nating dasalнn:

Amб namin, sumбsalangit ka,
sambahin ang ngalan mo,
mбpasб amin ang kaharian mo.
Sundнn ang loob mo dito sa lupа
para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga sala.
Para nang pagpapatбwad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kamнng ipahintъlot sa tuksу.
At iadyв mo kami sa lahat ng masamв.

Hinihilнng namin, O Panginoуn,
na iligtбs mo kamн sa lahбt ng masamв,
pagkaloуban kamн ng kapayapaбn sa aming kapanahъnan,
upang sa tulong ng iyуng awа
ay lagм kamнng maligtas sa kasalбnan
at malayф sa lahбt ng ligalig,
samantбlang hinнhintбy namin ang masayбng pagbabalik
ni Hesukristong aming Manunubos.

Sapagkat sa iyу'y nagmumulв ang kahariбn,
ang kapangyarнhan at kaluwalhatнan
mбgpasawalбng hanggбn.

O Panginoуn Hesukristo, sinбbi mo sa iyуng mgб apostуl: Kapayapaбn ang iniнwan ko sa inyo,
ipinagkбkaloуb ko sa inyу ang aking kapayapaбn.
Huwag mo sanang isaбlang-бlang ang aming mgб pagkakasбlа, kundо ang pananбmpalataya ng iyуng Iglesya.
Pagkaloуban mo siya ng kapayapaбn
at pagkakбisa ayon sa ikasisiyб ng iyong kaloуban.
Nabubъhay ka't naghaharм magpasawalбng hanggбn.

Amйn.

Ang kapayapaбn ng Panginoуn ay laging sumainyу.

At sumaiyу rin.

Agnus Dei

Kordйro ng Diyos, na nag-бalнs ng mga kasalбnan ng sбnlibutбn: maбwa ka sa amin.
Kordйro ng Diyos, na nag-бalнs ng mga kasalбnan ng sбnlibutбn:
maбwa ka sa amin.
Kordйro ng Diyos, na nag-бalнs ng mga kasalбnan ng sбnlibutбn: ipбgkaloуb mo sa amin ang kapayapбan.

Naritу ang Kordйro ng Diyos,
naritу siyang nag-бalнs ng mga kasalбnan ng sбnlibutбn:
Mapapбlad ang mgб tinatбwag sa pigнng ng Kordйro.

Panginoуn, hindо akу karapбt-dapat na mбgpatulуy sa iyу,
nguni't sa isбng salitв mo lamang ay gбgalнng na akу.

Katawбn ni Kristo.

Amйn.

Panalangin pagkatapos ng Komunyon

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Katapusang pagbati

Sumainyу ang Panginoуn.

At sumaiyу rin.

Pagpalбin kayу ng makapбngyarнhan Diyos,
Amб, Anбk + at Espнritu Santo.

Amйn.

Tapуs na ang Misa, humбyo kayуng mapayбpа.

Salбmat sa Diyos.

 

 

 

 

Используются технологии uCoz